Oferta

1.    Klienci indywidualni

a.    mapy do celów projektowych
b.    pomiary sytuacyjno-wysokościowe
c.    pomiary powykonawcze budynków
d.    pomiary powykonawcze przyłączy, kanalizacji sanitarnej, gaz, woda, energia
e.    podziały i rozgraniczenia nieruchomości
f.    dokumentacja geodezyjna do celów Prawnych
g.    odtworzenie położenia znaków granicznych
h.    ustalenie położnie znaków granicznych
i.    regulacja stanów prawnych nieruchomości

2.    geodezyjna obsługa robót drogowo – mostowych

a.    prace przygotowawcze (założenie osnowy, inwentaryzacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych)
b.    geodezyjne opracowanie projektów
c.    pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
d.    tyczenie elementów dróg i obiektów mostowych
e.    kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej
f.    dokumentacja przemieszczeń i osiadań
g.    dokumentacja wg bieżących potrzeb kierownictwa budowy
h.    dokumentacja powykonawcza

3.    geodezyjna obsługa obiektów kubaturowych

a.    geodezyjna obsługa budowy hal przemysłowych
b.    geodezyjna obsługa budowy budynków jedno i wielorodzinnych
c.    geodezyjna obsługa budowy budynków użytku publicznego

4.    Zakładanie i aktualizacja map analogowych i numerycznych

5.    Wznowienia granic, podziały nieruchomości, rozgraniczenia i scalenia

a.    ustalenie przebiegu granic
b.    opracowanie wstępnego projektu podziału
c.    wykonanie podziału nieruchomości
d.    dokumentacja do celów prawnych

6.    pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych

7.    kompleksowa obsługa rozbudowy, modernizacji oraz budowy i remontów sieci uzbrojenia terenu

8.    zakładanie szczegółowych osnów III klasy

9.    pomiary powierzchni użytkowych lokali i budynków